محصولات تزریق دارو موجود است

ست سرم

 

سرنگ

 

انژیوکت

 و غیره .....